Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012

L - legislativa

Vymezuje priority, definuje systém na horziontální i vertikální úrovně. Stanovuje kompetence jednotlivých subjektů na primární prevenci participujících. Seznamuje s klíčovými oblastmi, jimž se prevence rizikového chování v působnosti MŠMT věnuje.

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

L - legislativa

Cílem předkládaného metodického pokynu je upozornit na závažnost šikanování, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jeho projevech a napomoci hledat řešení těchto specifických problémů.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

L - legislativa

Vláda dne 10. 5. 2010 projednala Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ; materiál předložený pod č. j. 431/10 schválila.

Novela školského zákona, kterou se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání

L - legislativa

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn školský zákon v oblasti maturitní zkoušky. Účinnost novely je stanovena zčásti na 4. července 2008 a zčásti na 1. září 2009. Zákonem č. 243/2008 Sb. se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání. Zákon nabyl účinnosti dnem 4. července 2008.

Novela školského zákona v oblasti maturitní zkoušky

L - legislativa

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn školský zákon v oblasti maturitní zkoušky. Účinnost novely je stanovena zčásti na 4. července 2008 a zčásti na 1. září 2009. Zákonem č. 243/2008 Sb. se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání. Zákon nabyl účinnosti dnem 4. července 2008.

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

L - legislativa

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 20 odst. 3, 5 až 7, které nabylo účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou ustanovení § 77 až 79, § 80 odst. 3 až 10, § 81 odst. 1 až 8 a § 82 odst. 3, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2007.

Zákon byl novelizován: 

- v oblasti maturitní zkoušky – viz  242/2008 Sb. 

Syndikovat obsah

Partneři